Helmershus, Vernamo (33195-AM-H1-5015)

Manbyggnaden med flygel (Helmershus 5:1 och 5:2) uppfördes på 1860-talet. Stengrunden efter den äldre manbyggnaden som brann ned, liksom ladugården, på 1840-talet återfinns väster om bostadshusen. Gården har namngivits efter sin ägare på 1600-talet, Helmert Lillie. Bägge bostadshusen är timrade i en våning och har en fasadbeklädnad i gul locklistpanel. Bägge byggnaderna har en frontespis mot gårdsplanen och därunder en veranda med balkong ovanför. Väster om vägen återfinns bland annat en stensatt brunn (fornlämning nr 61), vilken antas ha varit platsen för 1600-talets gårdsanläggning. Till gården hörde förutom jordbruk även tegelbruk, kvarn och bränneri. Öster om vägen ligger en handelsträdgård som numera tillhör Helmershus 5:2.
Av tegelbruket (Helmershus 5:27) återstår de före detta tegelladorna – den ena har varit torklada och den andra virkeslada – en kontorsbyggnad och en verkstadsbyggnad nere vid sjön Vidöstern. Tegelbruket grundades år 1900 för fabrikation av taktegel.
Källa: Värnamo kommun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu